Algemene Voorwaarden

Voor deelname aan het zakelijke aanbod met betrekking tot de levering van gas en/of elektriciteit en/of energiegerelateerde diensten.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Hilversum onder inschrijfnummer 32092606

1. Definities

De hierna volgende begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

1.1 Aenergie: Aenergie, gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum aan de Marathon nummer 9 F en ingeschreven in het KvK handelsregister onder nummer 32092606 . Aenergie is een inkoopcollectief en geen Leverancier.

1.2 Collectieve Leveringsprijs: Leveringstarieven tot stand gekomen op basis van gespreide energie-inkoop door Aenergie.

1.3 Deelnemer: Een rechtspersoon die deelneemt aan het energie-inkoop-aanbod van Aenergie. Een Deelnemer geeft Aenergie een Opdracht en sluit een Leveringsovereenkomst.

1.4 Deelnemersverklaring: De getekende verklaring van de Deelnemer waarmee hij deelneemt aan het zakelijke aanbod van Aenergie met betrekking tot de inkoop van elektriciteit en/of gas. De getekende Deelnemersverklaring vormt een lastgevingsovereenkomst tussen de Deelnemer en Aenergie in de zin van art. 7:414 BW e.v. De Deelnemersverklaring bevat hierover specifieke afspraken. Met het ondertekenen van de Deelnemersverklaring machtigt de Deelnemer Aenergie om de Opdracht in naam van de Deelnemer uit te voeren.

1.5 Diensten: Energie-gerelateerde diensten die geleverd worden door Aenergie of door een Leverancier die door Aenergie is geselecteerd. De levering van Diensten staat los van deelname aan het energie-inkoop-aanbod van Aenergie. Voor de levering van Diensten worden per situatie met de betreffende Leverancier en met de Klant afspraken gemaakt. Voor zover van toepassing, gelden deze algemene voorwaarden ook voor de levering en voor bemiddeling in de levering van Diensten door Aenergie.

1.6 Individuele Leveringsprijs: Leveringstarief tot stand gekomen door inkoop van energie op enig moment.

1.7 Klant: Een rechtspersoon die Diensten afneemt van Aenergie, dan wel van een door Aenergie geselecteerde Leverancier na bemiddeling door Aenergie.

1.8 Leverancier: Een door Aenergie geselecteerde leverancier van elektriciteit, zoals bedoeld in de Elektriciteitswet 1998, dan wel van gas waaronder begrepen een vergunninghouder in de zin van de Gaswet, dan wel een leverancier van Diensten.

1.9 Leveringsovereenkomst: De individuele overeenkomst tussen de Deelnemer/Klant en de Leverancier op grond waarvan de Deelnemer/Klant aanspraak kan maken op de levering van elektriciteit en/of gas voor één of meerdere aansluitingen, dan wel op de levering van Diensten. Voor wat betreft de levering van energie vloeit de Leveringsovereenkomst voort uit de Opdracht, maar staat hier geheel los van.

1.10 Opdracht: De opdracht van de Deelnemer aan Aenergie om elektriciteit en/of gas in te kopen ten behoeve van de Deelnemer voor één of meer energieaansluitingen.

1.11 Raamovereenkomst energie: De overeenkomst tussen Aenergie en de Leverancier die het voor de Deelnemer mogelijk maakt om een Leveringsovereenkomst te sluiten.

1.12 Verlengingsverklaring: De verlenging van de Deelnemersverklaring. Hierop zijn alle in de Deelnemersverklaring opgenomen bepalingen, behalve de vermelde duur van de Opdracht, van overeenkomstige toepassing, alsmede deze algemene voorwaarden. 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die Aenergie in opdracht van de Deelnemer en/of in naam van de Deelnemer verricht.

2.2 De levering van gas, elektriciteit en Diensten geschiedt door de Leverancier op grond van een Leveringsovereenkomst. Op de Leveringsovereenkomst zijn de leveringsvoorwaarden van de Leverancier van toepassing.

2.3 In geval van strijd tussen bepalingen van de Deelnemersverklaring en/of bepalingen van deze algemene voorwaarden prevaleert hetgeen in de Deelnemersverklaring is bepaald, tenzij in de Deelnemersverklaring voor specifieke gevallen anders is bepaald.

2.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de eventuele eigen algemene voorwaarden van de Deelnemer, tenzij Aenergie schriftelijk expliciet akkoord is gegaan met (onderdelen van) de algemene voorwaarden van de Deelnemer. In geval van strijd tussen deze algemene voorwaarden en de mogelijk door de Deelnemer gebruikte algemene voorwaarden waarmee Aenergie expliciet akkoord is gegaan, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden. 

3. Totstandkoming en duur van de Opdracht

3.1 De Opdracht komt tot stand door het invullen, ondertekenen en het retourneren van de Deelnemersverklaring, dan wel de Verlengingsverklaring, aan Aenergie.

3.2 Met het geven van de Opdracht verbindt de Deelnemer zich tot het aangaan van een Leveringsovereenkomst met de Leverancier.

3.3 De Deelnemer dient Aenergie alle benodigde informatie te verstrekken zodat de Deelnemer in staat is een Leveringsovereenkomst te sluiten. De Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens. De Deelnemer heeft bovendien de verplichting Aenergie schriftelijk op de hoogte te stellen en te houden van wijzigingen en aanpassingen in de verstrekte informatie en aansluitgegevens.

3.4 Aenergie kan nimmer verplicht worden een Opdracht

uit te voeren en als lasthebber van de Deelnemer op te treden.

3.5 De Opdracht wordt verstrekt voor minimaal de in de Deelnemersverklaring of Verlengingsverklaring vermelde duur.

3.6 De Opdracht kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd onder de in de Deelnemersverklaring vermelde voorwaarden en termijn.

4. Uitvoering van de Opdracht

4.1 Aenergie is door de Deelnemersverklaring gemachtigd voor rekening van en in naam van de Deelnemer de volgende werkzaamheden te verrichten:

  1. Ten behoeve van de Deelnemer onderhandelen met Leveranciers over het afsluiten en/of wijzigen van een Raamovereenkomst energie. Daarbij is Aenergie bevoegd namens de Deelnemer de verbruiksgegevens bij een Leverancier op te vragen.
  2. De door de Deelnemer aangemelde aansluitingen met bijbehorende gegevens doorgeven aan de Leverancier ten behoeve van het sluiten en/of wijzigen van een Leveringsovereenkomst, dan wel het opvragen van offertes.
  3. Het opzeggen van de Raamovereenkomst energie met de Leverancier indien daartoe naar het oordeel van Aenergie voldoende grond bestaat, alsmede het aangaan van een nieuwe Raamovereenkomst energie met een door Aenergie vervolgens geselecteerde Leverancier.
  4. Het inkopen van de energie bij de Leverancier op basis van de aangeleverde aansluitgegevens. Indien de Deelnemer heeft gekozen voor een Individuele Leveringsprijs, wordt bij verlenging van de deelnemersverklaring gedurende de periode dat er geen Individuele Leveringsprijs is overeengekomen de Collectieve Leveringsprijs aangeboden. Een Deelnemer met een Individuele Leveringsprijs heeft tot uiterlijk 3 maanden voor afloop van het laatste overeengekomen jaar van de Individuele Leveringsprijs de keuze om voor het dan komende kalender en/of leveringsjaar weer een Individuele Leveringsprijs te ontvangen.

4.2 Aenergie staat er niet voor in dat de Leverancier een Leveringsovereenkomst sluit met de Deelnemer.

4.3 Het is voorbehouden aan de Leverancier om de Deelnemer te informeren over de totstandkoming van de Leveringsovereenkomst, dan wel om de Deelnemer te informeren dat de Leverancier geen Leveringsovereenkomst met de Deelnemer zal sluiten.

4.4 Aenergie is in opdracht van de Deelnemer betrokken bij de totstandkoming van de Leveringsovereenkomst, maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van die Leveringsovereenkomst. Uitsluitend de Leverancier is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Leveringsovereenkomst waaronder begrepen het verzorgen van de overstap van de Deelnemer, de maandelijkse facturering, de incasso en de eindafrekening.

5. Inspanning Aenergie bij mogelijke vragen en conflicten

5.1 Naast de in de Deelnemersverklaring omschreven verplichting van Aenergie zal Aenergie zich in redelijkheid inspannen om vragen van de Deelnemer met betrekking tot de in de Deelnemersverklaring geformuleerde dienstverlening te (doen) beantwoorden en om, eventueel onder nader door Aenergie te bepalen voorwaarden, de Deelnemer in mogelijke conflicten met de Leverancier terzijde te staan.

5.2 De overige bepalingen in deze voorwaarden, waaronder artikel 4.4 en 7.1 tot en met 7.8 zijn onverminderd van toepassing op deze inspanningsverplichting.

6. Vergoedingen en betaling

6.1 De Deelnemer is voor de werkzaamheden van Aenergie bij de uitvoering van de Opdracht de vergoedingen aan Aenergie verschuldigd die in de Deelnemersverklaring zijn overeengekomen. De in de Deelnemersverklaring vermelde bedragen zijn excl. BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.2 Aenergie is gerechtigd de in de Deelnemersverklaring omschreven vergoedingen jaarlijks te indexeren volgens de in de Deelnemersverklaring genoemde prijsindex. De nieuwe tarieven worden met de eerste factuur na de indexatie bekendgemaakt.

6.3 Betaling van de vergoedingen bedoeld in artikel 6.1 dient plaats te vinden binnen de op de factuur vermelde termijn.

6.4 Betalingen aan Aenergie laten betalingsverplichtingen aan de Leverancier onverlet en betalingen aan de

Leverancier laten betalingsverplichtingen aan Aenergie onverlet.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Aenergie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor schade voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige gegevens die door de Deelnemer zijn verstrekt.
7.2 Aenergie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor directe en/of indirecte schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Opdracht. Dit geldt ook voor de directe levering van Diensten door Aenergie en de doorverkoop van Diensten die door een Leverancier geleverd worden. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Aenergie voor directe schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de lastgeving, dan wel met de (door-)levering van Diensten, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door Aenergie gedurende één kalenderjaar aan de Deelnemer als vergoeding in de zin van artikel 6.1 is gefactureerd.

7.3 Aenergie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor handelingen of nalatigheden van derden die bij uitvoering van de lastgevingsovereenkomst zijn betrokken, zoals de Leverancier, de netbeheerder en eventuele andere derden waarvan Aenergie zich bij uitvoering van de Opdracht bedient.

7.4 Aenergie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor directe en/of indirecte schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de Leveringsovereenkomst.

7.5 Aenergie is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen immateriële schade, gederfde winst, en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en/of omzetverlies.

7.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aenergie of haar medewerkers.

7.7 Schade als bedoeld in dit artikel dient binnen één jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Aenergie te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Deelnemer aannemelijk maakt dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

7.8 De Deelnemer gaat ermee akkoord dat uitsluitend hij verantwoordelijk is voor mogelijke tekortkomingen zijnerzijds in de nakoming van de Leveringsovereenkomst en draagt zorg voor volledige vrijwaring van Aenergie tegen alle schadeclaims of eisen van de Leverancier.

8. Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Voor Aenergie geldt als overmacht in elk geval niet-beschikbaarheid, vertraging in de uitvoering, of storingen en gebreken in voorzieningen die Aenergie van derden afneemt, waaronder Internet-, hosting- of telecommunicatievoorzieningen alsmede handelingen van de netbeheerder.

9. Privacy

De Deelnemer geeft Aenergie toestemming zijn gegevens te gebruiken voor marktonderzoek en direct- marketingactiviteiten in opdracht van Aenergie, al dan niet uitgevoerd door derden, tenzij de Deelnemer hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

10. Overige bepalingen

10.1 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in de Deelnemersverklaring, in deze algemene voorwaarden of in de afspraken die gemaakt zijn ten behoeve van de levering van Diensten, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Indien een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende Deelnemersverklaring, dan wel voor de betreffende afspraken m.b.t. tot Diensten.

10.2 Indien één of meer bepalingen van de Deelnemersverklaring, van deze algemene voorwaarden of indien één of meer gemaakte afspraken m.b.t. Dienstenlevering niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval over de bepalingen die niet rechtsgeldig zijn met elkaar overleggen met als doel een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de Deelnemersverklaring, deze algemene voorwaarden en de afspraken m.b.t. de levering van Diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.