Disclaimer

Dit is de website van Aenergie bv. Het gebruik van en de toegang tot deze website is onderworpen aan onderhavige disclaimer.

Aansprakelijkheid

Alle op deze website getoonde informatie is met grote zorg samengesteld, doch Aenergie bv kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Aenergie bv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van specifieke informatie. Indien informatie op deze site afwijkt van schriftelijk door Aenergie bv verstrekte informatie, zal die laatste informatie prevaleren, tenzij uit de bewoordingen of de context van die informatie uitdrukkelijk anders blijkt.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en de architectuur van deze site, waaronder alle op de site afgebeelde teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, merken, zijn eigendom van of in licentie bij Aenergie bv en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aenergie bv (of van de eventuele andere rechthebbende(n)) is elke reproductie of gebruik, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, verboden.

Wijzigingen

Aenergie bv behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of deze disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Vragen en/of klachten

Voor vragen en/of klachten over (de inhoud van) deze website, kunt u zich wenden tot:

Aenergie bv
Postbus 8056
1201HB HILVERSUM
E-mail: info@aenergie.nl