Home / Uncategorized / Verslag Raad van Advies Aenergie 5 juni 2012
16/12/2012

Verslag Raad van Advies Aenergie 5 juni 2012


Aenergie heeft sinds 2011 een Raad van Advies ingesteld met daarin vertegenwoordigers van deelnemers aan het collectief. Geregeld komt deze raad bijeen. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van hetgeen in deze raad besproken is.

 

Ronald van der Horst van Aenergie geeft de stand van zaken weer bij de aanbesteding voor de nieuwe collectieve overeenkomst. Het betreft een Europese aanbesteding met een niet openbaar karakter. Dat wil zeggen dat na een preselectiefase, alleen geselecteerde energieleveranciers die aan bepaalde randvoorwaarden zoals minimale omzet, referenties, e.t.c. de offerte-aanvraag ontvangen. De preselectiefase is afgerond. In afwijking van een gebruikelijke aanbesteding zijn na de selectie prebid meetings ingelast. Tijdens deze meetings met de geselecteerde energieleveranciers wordt de werkwijze van het collectief en de wensen en behoeften van de deelnemers toegelicht. Er is gekozen voor deze ronde, vanwege het complexe karakter van de vraag. Na de gespreksronde wordt de definitieve offerte-aanvraag uitgezet.

De directie van Aenergie vraagt de Raad van Advies naar haar mening over de inkoop van groene energie. De praktijk nu wijst uit dat hoofdzakelijk woningcorporaties groen afnemen. Vanwege het prijsrisico kan Aenergie niet op het laatste moment groen inkopen. Als laat wordt ingekocht, kan in de tender geen meerprijsgarantie worden afgegeven. Drie varianten komen uit de discussie naar voren. Twee varianten lijken het meest reëel, namelijk het standaard aanbieden van elektriciteit op basis van waterkracht (laagste meerprijs) of het aanbieden van meerprijs groen met vaste mix (bij voorbeeld 20% wind en 80% Hydro). Aenergie neemt dit mee in de aanbesteding. Uitgezocht wordt of vergroening van ingekochte energie nog meespeelt voor de energiedoelstelling van de corporaties.

Naar aanleiding van een vraag over het aanbestedingsdocument blijkt dat de deelnemers nog niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheid die Aenergie biedt om het aantal facturen te beperken. Het binnenkort verplichte leveranciersmodel zorgt ook voor minder facturen.

De Raad bespreekt de adviesaanvraag over de inkoop van photo voltaïsche zonnepanelen. Aenergie overweegt om als leverancier van zonnepanelen op te treden, sec voor de inkoop van panelen, vanwege signalen uit het project Zonnig huren. Aenergie streeft naar een kwalitatief hoogstaande aanbieding, maar daarvoor is een afname garantie van de deelnemers nodig. Een eigen positie innemen in de inkoop is te riskant. De Raad adviseert om een business model voor verhuur te ontwikkelen voor eengezins-woningen en voor collectieve daken.

Ronald van Oijen licht het nieuwe productidee “Slimpy” toe. De data die verkregen wordt van slimme meters geeft meerdere advies- en besparingsmogelijkheden De leden van de Raad zien ook de mogelijkheden in het eerder en efficiënter inzicht krijgen in de servicekosten. Aenergie kan daar goed een rol in spelen. Aenergie krijgt de vraag om een business case vanuit het klantperspectief uit te werken.

De volgende vergadering is eind augustus, vlak voor de uitslag van de  aanbesteding.

In de Raad is nog plaats voor een afgevaardigde uit de zorgsector. Bent u, of weet u iemand met een directiefunctie die namens de zorgsector in de Raad van Advies zitting wil nemen, neem dan contact op met Ronald van Oijen van Aenergie.