Blokverwarming

Blokverwarming houdt in dat er:

  1. Één aansluiting is, die
  2. Meerdere zelfstandige ruimtes verwarmt.

Dit betekent dat er sprake is van blokverwarming wanneer er meerdere WOZ’s op één meter zitten (meestal het geval bij flats en bejaardenwoningen). Bij blokverwarming betaalt u het belastingtarief van de dure 1e schijf van Energiebelasting.

Wanneer er maar één WOZ achter de meter zit (meestal zo bij verzorgingsflats, ziekenhuizen, verpleeghuizen) is er GEEN sprake van blokverwarming. Bij het betalen van de Energiebelasting worden de “schijven doorlopen” en wordt u bij een bepaald verbruik ook tegen de 2de en 3de schijf van het Energiebelastingtarief afgerekend.

  • WOZ kunt u terug vinden in de aanslagen van de gemeente (onroerend zaak belasting).
  • Een zelfstandige ruimte is gedefinieerd in de WOZ (Wet waardering onroerende zaken).

Volgens de wet wordt blokverwarming als volgt gedefinieerd:

Definitie blokverwarming

Bij blokverwarming is sprake van collectieve afname van aardgas ten behoeve van warmteopwekking voor individuele ruimteverwarming. Voor zover het gaat om warmtelevering vanuit een WKK is geen sprake van blokverwarming.

Blokverwarming in de wet

Ingevolge artikel 36a, eerste lid, onderdeel h, van de wet wordt onder een installatie voor blokverwarming verstaan een gemeenschappelijke voorziening, niet zijnde een WKK als bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel g, van de wet voor verwarming van meer dan één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdeel c, van de wet WOZ.

Artikel 16, onderdeel c, van de wet WOZ geeft aan dat als één onroerende zaak wordt aangemerkt: een gedeelte van een gebouwd of ongebouwd eigendom dat volgens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt.

In de definitie van blokverwarming zijn twee aspecten te onderscheiden. Het moet gaan om een gemeenschappelijke voorziening voor de verwarming, die verschillende woningen/gebouwen van warmte voorziet. Daarbij valt te denken aan woningen in een flatgebouw of kantoren in een kantoorgebouw. In artikel 16, onderdeel c, van de wet WOZ wordt deze categorie objecten afgebakend. Indien de aldus afgebakende objecten gebruik maken van dezelfde verwarmingsinstallatie, is er sprake van blokverwarming.

Ter aanvulling

In Overheidsheffingen 2021 staat het volgende over blokverwarming:

Van blokverwarming is sprake wanneer een gasaansluiting gebruikt wordt voor een gemeenschappelijke voorziening, voor de verwarming van meer dan één onroerende zaak. Bijvoorbeeld bij appartementencomplexen, kantorencomplexen of aanleunwoningen bij zorgcomplexen. Ook wanneer een complex bestaat uit meerdere gebouwdelen met ieder een eigen WOZ-beschikking is er sprake van blokverwarming. Het afgenomen gas van een reguliere aansluiting doorloopt de energiebelastingschijven. Tot en met 2012 werd alleen de eerste staffel (0 – 5.000 m3 /jr) doorlopen. Vanaf 1 januari 2013 is deze staffel komen te vervallen en betaald iedereen hetzelfde tarief van de huidige eerste staffel (0 – 170.000 m3 /jr). Opgave van “blokverwarming” blijft belangrijk in verband met eventuele toekomstige veranderingen.