Overheidsheffingen 2023

Aenergie heeft in samenwerking met de Belastingdienst dit document opgesteld met algemene
informatie over de energiebelasting (EB) en de opslag voor duurzame energie- en
Klimaattransitie (ODE).

De EB/ODE maken onderdeel uit van de Wet Belastingen op Milieugrondslag (WBM). In de
wetgeving zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen die van belang zijn voor u als
energieafnemer:

  • Belastbaar feit; de levering van energie (elektriciteit/gas) d.m.v. een (openbaar) net aan
    derden
  • Belastingplichtige; dat is de energieleverancier of de houder van een particulier net
  • Verzoeker; de niet-belastingplichtige die teruggave wenst, oftewel de energieafnemer

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de leverancier de belastingplichtige die de EB/ODE op
de juiste wijze bij de energieafnemer in rekening brengt.

Energiebelasting (EB)

Iedere verbruiker die is aangesloten op een elektriciteits- en/of gasnet is verplicht tot het betalen van
EB over de geleverde elektriciteit en/of gas. De hoogte van de EB is afhankelijk van de situatie achter
de netaansluiting.

Opslag duurzame energie- en Klimaattransitie (ODE)

Vanaf 1 januari 2013 is door de rijksoverheid een extra heffing ingevoerd die ODE heet.
Deze wordt gebruikt om investeringen in duurzame energie te stimuleren in de vorm van de SDE+-
regeling. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en is voor de overheid een
belangrijk instrument om de duurzaamheidsdoelstellingen in 2022 te halen.
In het Belastingplan 2023 heeft de regering voorgesteld om het energiebelastingstelsel te
vereenvoudigen door de tarieven voor de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) op te
nemen in de energiebelasting. Het gevolg hiervan is dat alle ODE-tarieven voor het jaar 2023 € 0,00
zijn. De ODE-tarieven voor 2023 worden daarom niet meer getoond. Vanaf 2024 wordt de ODE
formeel afgeschaft.

Tarieven in 2023

In de meest voorkomende situaties betaalt de verbruiker de EB/ODE volgens een degressief systeem.

Aardgas m3           EB €/m3         ODE €/m3       Totaal €/m3     
0 – 170.000 0,48980  – 0,48980
170.001 – 1 mln 0,09621 0,09621
> 1 mln – 10 mln 0,05108 0,05108
>10.000.000 0,03919 0,03919
Gasverbruik t.b.v.
blokverwarming
0,48980 0,48980

 

Elektriciteit kWh    EB €/kWh     ODE €/kWh      Totaal €/kWh  
0 – 10.000 0,12599 0,12599
10.001 – 50.000 0,10046 0,10046
50.001 – 10 mln 0,03941 0,03941
>10.000.000 0,00114 0,00114

Bron: www.rijksoverheid.nl (Tarieven excl. BTW)

Heffingskorting

Als er sprake is van een verblijfsfunctie dan ontvangt de gebruiker een heffingskorting € 493,27
(exclusief btw) per jaar (prijspeil 2023). De definities van de verblijfsfuncties staan in de bijlage.

Voorbeeldberekening EB/ODE

Stel u heeft een elektriciteitsaansluiting met een jaarverbruik van 15.000 kWh en er is sprake van een
verblijfsfunctie, dan betaalt deze verbruiker:
{ 10.000 * (0,12599) } + { 5.000 * (0,10046) } – 493,27= € 1268,93

Wettelijke termijn correcties

Mocht achteraf blijken dat de EB/ODE niet op de juiste wijze door de energieleverancier in rekening is
gebracht, dan kan de Belastingdienst deze over de afgelopen 5 jaar corrigeren. Dit kan positief of
negatief uitvallen! Het is dus ook in uw belang als energieafnemer dat de energieleverancier
(belastingplichtige) op de juiste wijze de EB/ODE in rekening brengt.

Bijzondere situaties

Aangezien de grondslag voor de EB/ODE is gebaseerd op de onroerende zaak volgens de
bepalingen uit de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zijn er soms afwijkende situaties.

Clustering van aansluitingen

Op de levering van aardgas en elektriciteit via een aansluiting aan de verbruiker wordt
energiebelasting geheven. Het gaat hierbij om een aansluiting van een onroerende zaak in Nederland
op een Nederlands distributienet. Eigendommen die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die –
gezien de omstandigheden – bij elkaar horen, vormen een eenheid. Dit heet de zogenoemde
complexbepaling. Fysieke criteria geven hierbij de doorslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een
woning met schuur en tuin, of een fabriekscomplex met een kantoorgebouw, fabrieksruimte en een
opslagterrein.In beginsel zal het verbruik van de verschillende aansluitingen afzonderlijk worden belast en daarmee
door de tariefstaffels lopen. Dat betekent dat voor iedere aansluiting het verbruik iedere keer ‘door de
eerste tariefstaffel moet’ en dus voor een gedeelte van het verbruik tegen het hoogste belastingtarief
wordt afgerekend. Wanneer echter de verschillende aansluitingen naar omstandigheden bij elkaar
horen en een eenheid vormen, gaat het gecombineerde verbruik van die aansluitingen door de
tariefstaffels en zal het verbruik eerder in een volgende (lees: lagere) tariefstaffel worden belast.
Voor de toepassing van de complexbepaling kan in beginsel worden uitgegaan van de voor die
onroerende zaak door de gemeente afgegeven WOZ-beschikking.

Blokverwarming

Van blokverwarming is sprake wanneer een gasaansluiting gebruikt wordt voor een
gemeenschappelijke voorziening, voor de verwarming van meer dan één onroerende zaak.
Bijvoorbeeld bij appartementencomplexen, kantorencomplexen of aanleunwoningen bij
zorgcomplexen. Ook wanneer een complex bestaat uit meerdere gebouwdelen met ieder een eigen
WOZ-beschikking is er sprake van blokverwarming. Het afgenomen gas van een reguliere aansluiting
doorloopt de energiebelastingschijven. Tot en met 2012 werd alleen de eerste staffel (0 – 5.000 m3 /jr)
doorlopen. Vanaf 1 januari 2013 is deze staffel komen te vervallen en betaalt iedereen hetzelfde tarief
van de huidige eerste staffel (0 – 170.000 m3 /jr). Opgave van “blokverwarming” blijft belangrijk in
verband met eventuele toekomstige veranderingen.

Particulier net of Gesloten distributiesysteem

Indien er sprake is van een particulier net voor doorlevering van energie aan een derde met één
aansluiting op het openbare elektriciteitsnet is de houder van het net belastingplichtig. In een
dergelijke situatie dient de energie door de energieleverancier geleverd te worden, zonder belasting in
rekening te brengen. De houder van het particuliere net dient zelf de verschuldigde belasting te
berekenen en op aangifte af te dragen aan de Belastingdienst. De energieleverancier zal overigens
wel een ‘bewijs inzake de belastingplicht’ van de afnemer verlangen. Voor het verleden kan de
Belastingdienst een herrekening maken van de verschuldigde belasting, rekening houdend met de
reeds aan de energieleverancier betaalde belasting.

Opwekken van elektriciteit

Voor gas dat direct wordt aangewend voor het opwekken van elektriciteit via een
warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) is geen belasting verschuldigd. De WKK-installatie moet
daarvoor wel een minimaal elektrisch rendement van 30% hebben en een elektrisch vermogen van
60 kW of meer. Bovendien is de elektriciteit voor eigen verbruik en teruglevering aan het openbare
net vrijgesteld. De eventuele doorlevering van elektriciteit aan derden is wel belast Dit geldt dus ook
indien een WKK-installatie wordt geleased of gehuurd van derden. U dient door middel van een WKKverklaring
aan te geven of er sprake is van opwekking van elektriciteit. Daarnaast dient u maandelijks een opgave te doen
van het WKK-verbruik, alleen dat verbruik is vrijgesteld van belasting.

Teruggaafregeling

Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggave van een deel van de betaalde
belastingen. U kunt een beroep doen op de teruggaafregeling indien uw organisatie is aangemerkt als
een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling mits de
onroerende zaak waarvoor teruggaaf wordt verzocht hoofdzakelijk (meer dan 70%) bij de instelling in
gebruik is. Om in aanmerking te komen voor deze teruggaafregeling dient u aan een aantal
voorwaarden te voldoen. De teruggaaf is 50% van de door de leverancier in rekening gebrachte
belastingen. U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen en het verzoek moet binnen 13
weken na afloop van de verbruiksperiode (jaarafrekening) ingediend worden bij de Belastingdienst.
Additionele informatie

Voor overige informatie over de werking van de EB/ODE kunt u contact opnemen met de
belastingdienst in Arnhem:

Belastingdienst/Kantoor Arnhem
Landelijke Milieubelastingenteam
Postbus 9007
6800 DJ ARNHEM
(t) 026 – 3581019

Als u wil weten op welke wijze de belastingen nu op uw energie-aansluiting(en) wordt geïnd of
hierover wijzigingen wilt doorgeven kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.
Mocht u behoefte hebben aan een advies door een onafhankelijk bureau dan kunt u dit via Aenergie
kenbaar maken. Wij kunnen u desgewenst de contactgegevens opgeven van deskundige
adviesbureaus die ervaring hebben met de wijze van heffing en inning van de EB/ODE.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleent. Aenergie staat niet in voor eventuele foutieve informatie in dit artikel over EB/ODE. Wij verstrekken dit artikel puur ter informatie

Download als PDF