Overheidsheffingen 2022

Aenergie heeft in samenwerking met de Belastingdienst een document opgesteld met algemene informatie over de Energiebelasting (EB) en de Opslag Duurzame Energie (ODE). 

De EB/ODE maken onderdeel uit van de Wet Belastingen op Milieugrondslag (WBM). In de wetgeving zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen die van belang zijn voor u als energieafnemer:

  • Belastbaar feit; de levering van energie (elektriciteit/gas) d.m.v. een (openbaar) net aan derden
  • Belastingplichtige; dat is de energieleverancier of de houder van een particulier net
  • Verzoeker; de niet-belastingplichtige die teruggave wenst, oftewel de energieafnemer

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de leverancier de belastingplichtige die de EB/ODE op de juiste wijze bij de energieafnemer in rekening brengt.

Energiebelasting (EB)

Iedere verbruiker die is aangesloten op een elektriciteits- en/of gasnet is verplicht tot het betalen van EB over de geleverde elektriciteit en/of gas. De hoogte van de EB is afhankelijk van de situatie achter de netaansluiting.

Opslag Duurzame Energie (ODE)

Vanaf 1 januari 2013 is door de rijksoverheid een extra heffing ingevoerd die ODE heet.

Deze wordt gebruikt om investeringen in duurzame energie te stimuleren in de vorm van de SDE+-regeling. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en is voor de overheid een belangrijk instrument om de toekomstige duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Tarieven in 2022

In de meest voorkomende situaties betaalt de verbruiker de EB/ODE volgens een degressief systeem.

Aardgas m3           EB €/m3         ODE €/m3       Totaal €/m3     
0 – 170.000 0,36322 0,0865 0,44972
170.001 – 1 mln 0,06632 0,0239 0,09022
> 1 mln – 10 mln 0,02417 0,0236 0,04777
>10.000.000 0,01298 0,0236 0,03658
Gasverbruik t.b.v.
blokverwarming
0,36322 0,08650 0,44972

 

Elektriciteit kWh    EB €/kWh     ODE €/kWh      Totaal €/kWh  
0 – 10.000 0,03679 0,0305 0,06729
10.001 – 50.000 0,04361 0,0418 0,08541
50.001 – 10 mln 0,01189 0,0229 0,03479
>10.000.000 0,00057 0,0005 0,00107

Bron: www.rijksoverheid.nl (Tarieven excl. BTW)

Heffingskorting

Als er sprake is van een verblijfsfunctie dan ontvangt de gebruiker een heffingskorting à € 681,63 per jaar (prijspeil 2022).

De beperkte heffingskorting vervalt met ingang van 1 januari 2015 voor elektriciteitsaansluitingen met een aansluitwaarde van meer 6 ampère, zonder verblijfsfunctie.

De definities van de verblijfsfuncties staan in de bijlage.

Voorbeeldberekening EB/ODE 

Stel u heeft een elektriciteitsaansluiting met een jaarverbruik van 15.000 kWh en er is sprake van een verblijfsfunctie, dan betaalt deze verbruiker:

{ 10.000 * (0,03679 + 0,0305) } + { 5.000 * (0,04361 + 0,0418) } – 681,63 = € 418,32

Wettelijke termijn correcties

Mocht achteraf blijken dat de EB/ODE niet op de juiste wijze door de energieleverancier in rekening is gebracht, dan kan de Belastingdienst deze over de afgelopen 5 jaar corrigeren. Dit kan positief of negatief uitvallen! Het is dus ook in uw belang als energieafnemer dat de energieleverancier (belastingplichtige) op de juiste wijze de EB/ODE in rekening brengt.

Bijzondere situaties 

Aangezien de grondslag voor de EB/ODE is gebaseerd op de onroerende zaak volgens de bepalingen uit de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) zijn er soms afwijkende situaties.

Clustering van aansluitingen 

Op de levering van aardgas en elektriciteit via een aansluiting aan de verbruiker wordt energiebelasting geheven. Het gaat hierbij om een aansluiting van een onroerende zaak in Nederland op een Nederlands distributienet. Eigendommen die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die – gezien de omstandigheden – bij elkaar horen, vormen een eenheid. Dit heet de zogenoemde complexbepaling. Fysieke criteria geven hierbij de doorslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een woning met schuur en tuin of een fabriekscomplex met een kantoorgebouw, fabrieksruimte en een opslagterrein.

In eerste instantie zal het verbruik van de verschillende aansluitingen afzonderlijk worden belast en daarmee door de tariefstaffels lopen. Dat betekent dat voor iedere aansluiting het verbruik iedere keer ‘door de eerste tariefstaffel moet’ en dus voor een gedeelte van het verbruik tegen het hoogste belastingtarief wordt afgerekend. Wanneer de verschillende aansluitingen naar omstandigheden bij elkaar horen en een eenheid vormen, gaat het gecombineerde verbruik van die aansluitingen door de tariefstaffels en zal het verbruik eerder in een volgende (lees: lagere) tariefstaffel worden belast.

Voor de toepassing van de complexbepaling kan worden uitgegaan van de voor die onroerende zaak door de gemeente afgegeven WOZ-beschikking.

Blokverwarming

Van blokverwarming is sprake wanneer een gasaansluiting gebruikt wordt voor een gemeenschappelijke voorziening, voor de verwarming van meer dan één onroerende zaak. Bijvoorbeeld bij appartementencomplexen, kantorencomplexen of aanleunwoningen bij zorgcomplexen. Ook wanneer een complex bestaat uit meerdere gebouwdelen met ieder een eigen WOZ-beschikking is er sprake van blokverwarming. Het afgenomen gas van een reguliere aansluiting doorloopt de energiebelastingschijven. Tot en met 2012 werd alleen de eerste staffel (0 – 5.000 m3 /jr) doorlopen. Vanaf 1 januari 2013 is deze staffel komen te vervallen en betaald iedereen hetzelfde tarief van de huidige eerste staffel (0 – 170.000 m3/jr). Opgave van “blokverwarming” blijft belangrijk in verband met eventuele toekomstige veranderingen.

Particulier net of Gesloten distributiesysteem

Als er sprake is van een particulier net voor doorlevering van energie aan een derde met één aansluiting op het openbare elektriciteitsnet is de houder van het net belastingplichtig. In deze situatie moet de energie door de energieleverancier geleverd worden, zonder belasting in rekening te brengen. De houder van het particuliere net moet zelf de verschuldigde belasting berekenen en op de aangifte afdragen aan de Belastingdienst. De energieleverancier zal wel een ‘bewijs inzake de belastingplicht’ van de afnemer willen ontvangen. Voor het verleden kan de Belastingdienst een herberekening maken van de verschuldigde belasting, rekening houdend met de al aan de energieleverancier betaalde belasting.

Opwekken van elektriciteit

Voor gas dat direct wordt aangewend voor het opwekken van elektriciteit via een warmtekrachtkoppeling-installatie (WKK) is geen belasting verschuldigd. De WKK-installatie moet daarvoor wel een minimaal elektrisch rendement van 30% hebben en een elektrisch vermogen van 60 kW of meer. Bovendien is de elektriciteit voor eigen verbruik en teruglevering aan het openbare net vrijgesteld. De eventuele doorlevering van elektriciteit aan derden is wel belast Dit geldt dus ook indien een WKK-installatie wordt geleased of gehuurd van derden. Door middel van een WKK-verklaring geeft u aan of er sprake is van opwekking van elektriciteit. Daarnaast doet u maandelijks een opgave van het WKK-verbruik, alleen dat verbruik is vrijgesteld van belasting.

Teruggaafregeling

Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggave van een deel van de betaalde belastingen. U kunt een beroep doen op de teruggaafregeling wanneer uw organisatie is aangemerkt als een charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling mits de onroerende zaak waarvoor teruggaaf wordt verzocht hoofdzakelijk (meer dan 70%) bij de instelling in gebruik is. Om in aanmerking te komen voor deze teruggaafregeling wordt verwacht dat u aan een aantal voorwaarden voldoet. De teruggaaf is 50% van de door de leverancier in rekening gebrachte belastingen. U kunt het verzoek om teruggaaf 1 keer per jaar indienen en het verzoek moet binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode (jaarafrekening) ingediend worden bij de Belastingdienst.

Overige informatie

Voor overige informatie over de werking van de EB/ODE kunt u contact opnemen met de belastingdienst in Arnhem:

Belastingdienst/Kantoor Arnhem
Landelijke Milieubelastingenteam
Postbus 9007
6800 DJ ARNHEM
(t) 026 – 3581019

Wilt u weten op welke wijze de belastingen nu op uw energie-aansluiting(en) wordt geïnd of wijzigingen wilt doorgeven, dan kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.

Mocht u behoefte hebben aan advies door een onafhankelijk bureau, dan kunnen wij hierbij helpen. Wij beschikken over contactgegevens van deskundige adviesbureaus die ervaring hebben met de wijze van heffing en inning van de EB/ODE.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleent. Aenergie staat niet in voor eventuele foutieve informatie in dit artikel over EB/ODE. Wij verstrekken dit artikel puur ter informatie.

 

Download als PDF